семейна терапия

Форма на психотерапия, която се фокусира върху подобряването на междусемейните отношения и поведенческите модели на семейната единица като цяло, както и между отделните членове и групи или подсистеми в семейството. Семейната терапия включва голям брой форми на лечение с различни концептуални принципи, процеси, структури и клинични фокуси. Някои подходи на семейната терапия отразяват разширения на моделите на психотерапията с индивиди в междуличностната сфера, докато други са се развили в по-малко традиционен контекст. Повечето подходи наблягат на контекста, в който възникват клиничните проблеми. Този съпътстващ системен поглед потенциално позволява да се обърне клинично внимание на всички нива на организация на поведението – от индивида, през семейството, до общността. Моделите на семейна терапия се различават изключително много по отношение на продължителността, ориентацията към миналото и настоящето, използваните техники и целите на лечението.