Общи условия

Общи условия на онлайн платформата MindFit

I. СТРАНИ

Чл. 1. МайндФит България ООД, с ЕИК 206526475 със седалище и адрес на управление с. Кокаляне, ул. Искър 23, представлявано от управителя Виктория Викторова, собственик на онлайн платформата www.mindfit.bg, наричана по-долу “ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА” или само “ПЛАТФОРМАТА”, от една страна,

и

Чл. 2. Всички дееспособни лица регистрирани в платформата  www.mindfit.bg, наричани за краткост по-долу “ПОТРЕБИТЕЛИ”.

II. ЦЕЛИ

Чл. 3. (1) ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА е създадена и цели да даде достъп на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ до услугите на психотерапевти и психолози, при които ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да запишат час само чрез ПЛАТФОРМАТА и да проведат онлайн или присъствена консултация и/или терепавтична сесия. 

(2) Достъпът до услугите предоставяни от ПЛАТФОРМАТА е ограничен и същите са достъпни само за ПОТРЕБИТЕЛИ, които са работници или служители на работодател, който има сключен договор с ПЛАТФОРМАТА.

Чл. 4. (1) Чрез ПЛАТФОРМАТА не се предоставя медицински услуги и не се извършват медицински дейности по смисъла на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и другите нормативни актове в областта на здравеопазването. 

(2) ПЛАТФОРМАТА  не е  „доставчик на медицинско обслужване“ по смисъла на обективното българско право, нито „здравно заведение“ и не предоставя „здравни дейности“.

III.   УСЛУГИ

Чл. 5. ПЛАТФОРМАТА осигурява техническа възможност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да:

a) Регистрират и поддържат собствен профил в ПЛАТФОРМАТА, като едно физическо лице не може да регистрира повече от един профил. За създаване на профила се изисква идентификация с две имена и служебен имейл адрес;

б) Обновяват и допълва информацията в собствения си профил;

в) Оценяват и споделят коментари за психолог или психотерапевт след проведени минимум три консултации и/или терапевтични сесии;

г) Записване на час при избран психолог или психотерапевт, чрез използване на опцията „Запази час”.

Чл. 6.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да проведе допълнителни консултации за собствена сметка, които са извън броят на консултациите/сесиите осигурени от неговия работодател, като същите се заплащат чрез функционалностите на ПЛАТФОРМАТА.

Чл. 7. ПЛАТФОРМАТА си запазва правото да променя настоящите Общи условия за ползване на онлайн платформата MindFit, като се задължава да публикува променените Общи условия на своята уеб страница – www.mindfit.bg.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА

Чл. 8. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да регистрират и поддържат собствен профил в ПЛАТФОРМАТА, съдържащ следните данни: имена, електронна поща, телефон.

Чл. 9. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дават съгласие чрез регистрация в ПЛАТФОРМАТА  да получават електронни съобщения (известия) от ПЛАТФОРМАТА свързани със записан от тях час, информация относно проведения час, допълнителна информация, която ПЛАТФОРМАТА счете необходима за довеждане до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. 

Чл. 10. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на ПЛАТФОРМАТА се съгласяват, че чрез ползване на услугата „Запази час” при психолог или психотерапевт в ПЛАТФОРМАТА, ще получават електронни съобщения (известия)  в профила си във връзка с потвърждаването, анулирането и напомнянето за наближаване на запазен час, както и за други цели и дейности на ПЛАТФОРМАТА

Чл.  11. Потвърден час за консултация и/или терапевтична сесия може да бъде отменен от ПОТРЕБИТЕЛЯ до 24 часа преди започването на самия час, в противен случай се счита за проведен.

Чл. 12. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на ПЛАТФОРМАТА имат право по всяко време да прекратят по своя преценка регистрацията си в ПЛАТФОРМАТА, като заявят своето желание за това на своя работодател

Чл. 13. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на ПЛАТФОРМАТА декларират, че им е известно и се съгласяват с това, че личните им данни се обработват съгласно Политиката за защита на личните данни на ПЛАТФОРМАТА, която е публикувана на уебсайта на същата. 

Чл. 14. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на ПЛАТФОРМАТА се съгласяват, че с ползването на която и да е от услугите предлагани от нея, те се считат за запознати и приели настоящите Общи условия за ползване на онлайн платформата MindFit.

V.  ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15. ПЛАТФОРМАТА има право по всяко време да прекрати без предизвестие регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛ с профил в платформата, който нарушава, която и да е точка от настоящите Общи условия за ползване на онлайн платформата MindFit или действащ нормативен акт на Република България.

Чл. 16. ПЛАТФОРМАТА не носи отговорност за и има право да премахва публикувани от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и психолозите/психотерапевтите, с профил в ПЛАТФОРМАТА, неверни данни, данни принадлежащи на други физически и юридически лица, данни, снимки, информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, които биха могли да се считат  за обидни и уронващи престижа на ПОТРЕБИТЕЛ и/или на трето физическо или юридическо лице, институция, държавен орган и/или организация, подвеждащи, съдържащи заплахи и/или накърняващи добрите нрави, както и изявления, съдържащи призиви за насилие и/или подтикващи към нарушаване и заобикаляне на законови норми.

Чл. 17. ПЛАТФОРМАТА не носи отговорност за публикувани от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и психолозите/психотерапевтите, с профил в ПЛАТФОРМАТА, изявления, съобщения и всякаква друга информация, които са или биха могли да се възприемат като търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия и/или като реклама по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

Чл. 19. ПЛАТФОРМАТА не носи отговорност за действие и/или бездействия, извършени от психолози и/или психотерапевти, които имат профил в ПЛАТФОРМАТА, и от които действия или бездействия са възникнали вреди за ПОТРЕБИТЕЛ. Психолозите и психотерапевтите, които имат профил в ПЛАТФОРМАТА носят пряка и пълна отговорност за причинени вреди и понесени административни и имуществени санкции, свързани по някакъв начин с техни действия и/или изявления, извършени в нарушение на която и да е точка от настоящите Общи условия за ползване на онлайн платформата MindFit или действащ нормативен акт на Република България.

Чл. 18. СТРАНИТЕ се съгласяват да разрешават споровете на първо място доброволно, а при невъзможност за постигане на съгласие ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се обърне за съдействие към Комисията за защита на потребителите и всеки друг компетентен държавен орган, включително съда.

Чл. 19. Уеб страницата на ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТАwww.mindfit.bg – съдържа авторски материали и текстове, изображения, графични лога, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер, които са защитени от българските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост.

Чл. 20. Възпроизвеждането на съдържанието, на уебсайта и/или който и да е негов елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на ПЛАТФОРМАТА

Чл. 21. Използването на услугите на ПЛАТФОРМАТА, както и на самата уеб страница, не предоставя каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

Чл. 22. Сигнали, запитвания и оплаквания за нарушаване на настоящите Общи условия за ползване на онлайн платформата MindFit,  както и отнасящи се до други въпроси свързани с дейността, ползването и функционирането на същата, могат да бъдат отправяни от потребителите чрез изпращане на електронно съобщение на адрес: founders@mindfit.bg.

Чл. 23. Промени и допълнения на настоящите  Общи условия за ползване на онлайн платформата MindFit влизат в сила от момента на публикуването им и от този момент стават задължителни за всички потребители на ПЛАТФОРМАТА.

 

Настоящите Общи условия за ползване на онлайн платформата MindFit са утвърдени от Управителя на ПЛАТФОРМАТА на 09.05.2021 година.