групова терапия

Лечение на психологически проблеми, при което двама или повече участници взаимодействат помежду си както на емоционално, така и на когнитивно ниво в присъствието на един или повече психотерапевти, които служат като катализатори, фасилитатори или преводачи. Подходите се различават, но като цяло целят да осигурят среда, в която проблемите и тревогите могат да бъдат споделени в атмосфера на взаимно уважение и разбиране. Груповата терапия се стреми да повиши самоуважението, да задълбочи самопознанието и да подобри междуличностните отношения. Нарича се още групова психотерапия.